Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 11 december 2020

Beste leden en donateurs,

 

Namens het bestuur van VvV Sjirk de Wal stuur ik u dit uitgebreid schrijven. De belangrijkste aanleiding is het feit dat we in 2020 door COVID 9 geen Algemene Leden Vergadering hebben kunnen houden. Middels dit schrijven willen we u informeren wat er in 2020 is gebeurd en wat er zoal omgaat in onze vereniging. We willen onze leden van harte uitnodigen te reageren op dit schrijven, zowel inhoudelijk als op de vacatures binnen onze vereniging.

 

 • Evaluatie 2020

 

Covid 19 heeft de wereld opnieuw in de greep. In maart hadden we de eerste golf. Toen was er sprake van een intelligente lock down. De gevolgen waren meteen erg ingrijpend voor onze vereniging. KNKB wedstrijden , d’Alde Wite, Eise Eisinga en Alma Tadema gingen niet door evenals het kaatskamp, trainingen en competitiekaatsen en uiteindelijk ook alle NK’s.

Ook geen Rypster Merke!! Door het hele programma kon een streep worden gehaald. Een forse teleurstelling voor iedereen.

 

Eind april werden de mogelijkheden voor de jeugd tot en met 18 jaar verruimd. De jeugdcommissie heeft in deze periode heel veel werk verzet en 11 mei kon worden begonnen met trainingen voor deze groepen. Tot en met 12 jaar kon getraind worden zonder onderlinge afstand maatregel. T/m 18 jaar kon getraind worden op 1,5 meter onderlinge afstand.

 

Half juni kon weer gestart worden met competitie kaatsen voor senioren dames en heren.

Dit werd voortvarend opgezet en met name de opkomst bij de trainingen senioren dames was hoog. Het kaatsveld werd 5 avonden per week intensief gebruikt en het veld heeft er het hele seizoen super verzorgd bij gelegen.

 

Gaandeweg kon ook weer gestart worden met wedstrijden. Een groot deel van de wedstrijdagenda is toch nog gespeeld. Het Bestuur van VvV Sjirk de Wal heeft ingestoken op de jeugdwedstijden. De jeugd moet zoveel mogelijk kaatsen om ze te behouden voor de sport. Bovendien heb je minder publiek op het veld als bij een KNKB heren, dames hoofdklasse en heren eerste klasse. Naast de jeugdwedstrijden hebben we zoveel mogelijk ledenpartijen georganiseerd om de leden de gelegenheid te bieden om te kaatsen.

De grootste uitdaging op de veld en rond het Bûtshûs was het handhaven van de Corona regels met name de onderlinge afstand. Bij veel publiek en grote partijen ging dit ook niet goed. Gelukkig hebben zich in die periode geen uitbraken voorgedaan.

 

Daarnaast was het ook een grote uitdaging om in deze vakantieperiode voldoende vrijwilligers te krijgen voor alle voorkomende werkzaamheden. Gelukkig hebben we dit, soms met moeite, voor elkaar gekregen. We zijn deze vrijwilligers weer veel dank verschuldigd en we rekenen ook volgend jaar weer op veel inzet van onze leden en vrijwilligers.

 

We kregen een fantastisch slot van het seizoen met de winst op de Freule door Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma en Rutger Kumbangsila. De heren hebben hun suprematie in hun categorie op indrukwekkende wijze in winst kunnen omzetten. Deze winst is goed gevierd op het kaatsveld. We hebben de omlopen mooi kunnen volgen op het kaatsveld op een groot scherm, ter beschikking gesteld door Stichting Sportbelangen Dronrijp. Groot succes en onze dank aan Stichting Sportbelangen Dronrijp.

 

Na het stoppen van het kaatsseizoen zitten we nu midden in de 2e Covid 19 golf. Hoe de toekomst eruit zal zien is nog erg onduidelijk. Het bestuur maakt zich wel ernstig zorgen over de start van het volgende seizoen en de Rypster Merke (4 t/m 6 juni 2021). Als er geen vaccin is, is de kans niet onaanzienlijk dat het ook volgend jaar niet door kan gaan, zeker niet op de manier zoals we gewend zijn.

 

 • Algemene Leden Vergadering

 

Onze laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) was 17 oktober 2019. De ALV van 12 maart is afgezegd i.v.m. Covid 19. Het lag in de planning van het bestuur een ALV te plannen eind oktober 2020. Ook deze hebben we niet kunnen organiseren vanwege de Covid maatregelen. Leden die graag een schriftelijk jaarverslag van 2019 van VvV Sjirk de Wal willen hebben kunnen deze aanvragen bij Meine Faas. Hij heeft nog genoeg exemplaren liggen.

Wij hechten aan een ALV met fysieke aanwezigheid van de leden. Op dit moment voorzien we geen problemen in de lopende besluitvorming van de vereniging.

De wet bepaald dat we binnen 6 maanden na het sluiten van het boekjaar een ALV moeten organiseren met jaarverslag en financieel jaarverslag.

De speciale Corona wet maakt het mogelijk de ALV met 4 maanden uit te stellen. Ook bestaat de mogelijkheid een ALV via elektronische weg te doen, via internet online vergaderen. Het bestuur heeft dit overwogen en geconcludeerd dat dit moeilijk uitvoerbaar is en wellicht ook voor de deelnemers onwenselijk is. Online vergaderen mag je niet verwachten van een deel van de leden. De tweede coronagolf heeft een ALV onmogelijk gemaakt.

We zullen zodra het mogelijk is een ALV uitschrijven.

 

We hebben al enige tijd een jaarverslag 2019 van VvV Sjirk de Wal. Deze is samengesteld door Sibo Riewald. Het Bestuur dankt Sibo Riewald weer voor het vele werk dat hij weer heeft verricht aan dit jaarverslag.

Het financieel jaarverslag is 10 maart 2019 gecontroleerd, goedgekeurd en ondertekend door de kascommissie (Jan Willem van Beem en Daam van der Leij).

Het jaarverslag en financieel jaarverslag van seizoen 2019 en de evaluatie van seizoen 2020 met de leden van onze vereniging heeft niet plaatsgevonden. Het bestuur heeft zich tegenover de ledenvergadering niet kunnen verantwoorden. Visie richting de toekomst en richting de KNKB is niet besproken in een ALV. Wisselingen in het bestuur zijn niet door de ALV goedgekeurd. Het bestuur mist deze wisselwerking en afstemming met de leden en is zich ervan bewust dat deze noodzaak er is om zo goed mogelijk te werken binnen de vereniging.

De (afgezegde) Rypster merke 2020 en visie Rypster merke richting 2021 is ook nog niet besproken.

 

 • AVL KNKB 2020

 

2 juli 2020 was een ALV van de KNKB. Tijdens de ze vergadering zijn er 5 voorstellen besproken.

 1. Ranking koppelen aan DEL-wedstijden

Dit voorstel is niet aangenomen. De ingestelde commissie kon geen goede systematiek ontwikkelen en vanuit deze commissie zijn de verenigingen Dronrijp en Bolsward net voorafgaand aan de AVL bijgepraat. Zowel Bolsward als Dronrijp waren enigszins verbaast over de uitkomst. Beide verenigingen waren niet eerder in het proces uitgenodigd om mee te denken. Dit punt is dus niet ter stemming gebracht, maar door de KNKB met een negatief advies ter vergadering gebracht.

 

 1. Opstapwedstrijden bij afdelingswedstrijden jeugd.

Dit voorstel is aangenomen. Opstapwedstrijden blijven bestaan bij een afdelingswedstrijd voor de jeugd.

 

 1. Vaststellen contributiebeleid 2020.

Er is een nieuw contributiebeleid vastgesteld dat per 2021 in zal gaan. Het contributiebeleid gaat uit van “de gebruiker betaald”. Dit houdt in dat de inleg van alle KNKB wedstrijden met €1 omhoog zal gaan wat ten goede komt aan de KNKB.

 

 1. Statuten KNKB

De statuten van de KNKB voldeden niet meer aan de criteria van de NOC NSF m.b.t. seksuele intimidatie. Deze criteria zijn in het kader van goed sportbestuur overgenomen. Tezamen met deze wijziging zijn er ook nog diverse kleine wijzigingen mee genomen (VB bondsbestuur = hoofdbestuur, foutieve verwijzingen naar artikelen etc. Alle wijzigingen zijn aangenomen.

 

 1. Kaatsreglement 2020

Alle voorgestelde wijzigingen zijn aangenomen. Dit betreft vernieuwingen en aanpassingen van artikelen en een aantal algemene artikelen.

Het belangrijkste was de wijziging waarbij de bestaande leeftijdscategorieën met 1 jaar worden opgeschoven.

Nieuwe indeling:

Welpen:                      nog geen 11 jaar

Pupillen:                     11 jaar en nog geen 13

Schooljeugd:               13 jaar en nog geen 16

Jongens/meisjes:        16 jaar en nog geen 18.

 

Als achtergrond werd hierbij aangegeven dat binnen alle sporten deze leeftijdscategorie wordt gehandhaafd en dat de KNKB hierbij aansluiten wil. Tevens is aanwas in de jongste categorie noodzakelijk en zal de overgang jongens/meisjes naar senioren minder groot zijn.

Deze nieuwe leeftijdscategorieën bij de jeugd gaan 2021 in.

 

Het bestuur heeft zich beraden hoe om te gaan met deze nieuwe categorieën. Met name hoe gaan we om met kaats(t)ers die willen uitkomen in een andere leeftijdsklasse.

Het bestuur heeft hierin het voorgenomen besluit genomen en stelt aan haar leden voor dat kaats(t)ers die er voor kiezen in een andere klasse te kaatsen in principe alleen in aanmerking komen voor het afdelingspartuur in die klasse.

Kaats(t)ers zullen hierbij worden uitgenodigd voor de training van de topgroep in de leeftijdsklasse waarin ze uitkomen. In beginsel is deelname aan deze training uitgangspunt voor keuze van de afdelingsparturen en is het verplicht te trainen in de kleding door VvV Sjirk de Wal verstrekt en is kleding met andere sponsoruitingen niet toegestaan.

 

Graag krijgt het bestuur input voor de ALV van de KNKB 2021. We gaan ervan uit dat we voor deze tijd een eigen ALV hebben kunnen organiseren, maar ook nu willen we de leden input vragen m.b.t. deze ALV van de KNKB.

 

 

 • Bestuurswisselingen

 

Het bestuur heeft Nanny Wiersma bereid gevonden Hendrik van de Molen op te volgen als penningmeester van VvV Sjirk de Wal en Stichting VvV Sjirk de Wal. We zijn erg blij met haar inzet, kennis en kunde.  Nanny is inmiddels goed thuis in de financiële huishouding van VvV Sjirk deWal. Samen met Andries Rienks beheert Nanny de financiën.

De boekhouding, leden administratie en sponsoren administratie worden sinds 2019 centraal verwerkt in een electronisch boekhoudprogramma (e-boekhouden), wat een aanzienlijke verbetering is

Het voordeel van e-boekhouden is dat alle gegevens centraal voor VvV Sjirk de Wal zijn opgeslagen en niet meer bij diverse leden thuis in eigen bestanden liggen

Ben Snijder is ook toegetreden in het bestuur. Zijn enthousiasme en inzet werkt aanstekelijk. We zijn blij met zijn komst en frisse kijk op de zaken.

 

Anke Winkel heeft het bestuur verlaten en heeft aangegeven zich meer te willen inzetten voor het jeugdkaatsen binnen de jeugdcommissie.

Ook Gjalt Elsinga heeft het bestuur verlaten.

Het bestuur dankt beiden voor hun inzet en is ingenomen met Anke haar besluit zich in te willen zetten voor het jeugdkaatsen.

 

Meine Faas heeft aangekondigd dat hij per 1 maart 2021 uit het bestuur gaat. Hij zal wel beschikbaar zijn om projecten te begeleiden binnen de vereniging. In zijn portefeuille zit o.a. het beheer van de kantine commissie. Er wordt een nieuw bestuurslid gezocht die het beheer van de kantine op zich kan en wil nemen. Mensen die deze functie binnen de vereniging ambiëren kunnen contact opnemen met het bestuur.

Meine Faas heeft vele uren gestoken in velerlei projecten van VvV SdW en het kantine beheer. Hij heeft veel energie gestoken in de afgelopen 3 jubileumcommissies. (2008, 2013 en 2018). Het is teveel om op te noemen. Ook is hij een vraagbaak voor het bestuur als langstzittend bestuurslid.

 

Wierd Baarda en Sybren Blanksma hebben aangegeven per maart 2021 uit het bestuur te willen treden. Zij hebben zich met name ingezet in de sponsorcommissie. Er veel dank voor jullie inzet. Binnen het bestuur hebben we hiermee een vacature die de sponsorcommissie verbindt met het bestuur. Ook voor deze functie roepen we leden op zich op te geven.

 

 • Sponsoren

 

Ganzinga Schilderwerken is de afgelopen 10 jaar hoofdsponsor geweest van onze vereniging. In 2019 heeft Ganzinga Schilderwerken aangegeven het hoofdsponsorschap per 1 januari 2021 te willen beëindigen. De VvV Sjirk de Wal is Ganzinga Schilderwerken veel dank verschuldigd voor de sponsoring van onze vereniging. Wij zullen onze dank op gepaste wijze over brengen aan Ganzinga Schilderwerken.

 

VvV Sjirk de Wal mag zich verheugen over de steun van veel sponsoren die er mede voor zorgen dat VvV Sjirk de Wal een en financieel gezonde vereniging is die zo de belangrijke functie binnen de Mienskip Dronrijp uit kan voeren. Ondanks Covid zijn vrijwel alle sponsoren ons blijven steunen. Het Bestuur van de VvV Sjirk de Wal heeft hier erg veel waardering voor. Wij willen ons best doen deze steun te blijven verdienen voor de vereniging. Hoewel de expositie in de week van de Rypster Merke niet aanwezig was, is er veel gebruik gemaakt van het kaatsveld vanaf half mei en is een groot deel van de kaatsagenda afgewerkt, waarbij de exposure van de sponsoren rond het veld weer optimaal was.

Jammer genoeg heeft er dit jaar geen sponsorpartij plaatsgevonden. We doen ons uiterste best dit in 2021 weer goed te maken.

 

 • Commissie zaken en vacatures

 

Ik wil de jeugdcommissie noemen die dit jaar onnoemelijk veel werk heeft verzet om in Covid tijd binnen de regels trainingen en wedstrijden mogelijk te maken. Omdat hun inspanningen zoveel vruchten afwierpen heeft het hun ook veel energie gegeven. Dit is bij het bestuur niet ongemerkt gebleven. Ik wil bij dezen de jeugdcommissie graag in het zonnetje zetten (Mintje Meintema, Anke Winkel, Elly Hofman, Lenie Nanninga en Linda v.d. Valk).

 

Jan Jelle Koersma en Andries Timmerman leggen hun functie binnen de Commissie Keurmeesters, Telegrafisten en Aanmerkers neer na het seizoen 2020.  Het bestuur dankt beide heren voor het werk wat ze afgelopen jaren voor de vereniging hebben verzet.

Deze commissie heeft nu geen bezetting meer. Binnen de vereniging is deze commissie wel een essentiële schakel in de organisatie van wedstrijden. Wij roepen dan ook leden op (met name ouders van jeugdleden) om zich op te geven voor deze commissie. Inlichtingen bij het bestuur.

 

Marjolein Binnema heeft aangegeven na het seizoen 2020 haar functie als secretaris binnen de sponsorcommissie te willen neerleggen. Wij danken Marjolein voor haar inzet voor de vereniging.

Het werk van de secretaris is belangrijk en overzichtelijk. Het aantal vergaderingen van de sponsorcommissie is overzichtelijk en het meest werk kan thuis worden uitgevoerd. Mensen kunnen zich opgeven bij het bestuur.

 

 • Algemene zaken

 

De bestrating rond het Bûtshûs is vernieuwd en dit geeft een nette en verzorgde aanblik rond het Bûtshûs.

De douches en kleedkamers hebben een complete opknapbeurt gehad.

Er hangt nieuw luxaflex in de kantine.

 

 • Slotwoord

2020 is een bewogen jaar. Covid 19 heeft veel impact op de samenleving en dus ook op onze Mienskip. Gelukkig hebben we toch een redelijk en succesvol kaatsjaar gehad. VvV Sjirk de Wal heeft in Dronrijp een significante bijdrage kunnen leveren aan sportbeleving en buitenactiviteiten in deze Covid tijd. Er gloort wat licht aan de horizon door de aankondiging van de eerste vaccins. Wij bereiden ons ondertussen voor op seizoen 2021.

 

Het bestuur wenst iedereen gezondheid en geluk toe en een Covid vrije toekomst

Gepubliceerd op vrijdag 11 december 2020
Hoofdsponsor:
Subsponsors:
Ontwerp: Mijnvormgever.nl
<h4>sjirkdewal.nl sitemap:</h4> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/home">Home</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/nieuwsoverzicht">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/nieuws"><b>Al het nieuws</b></a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/clubnieuws">Clubnieuws</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/uitslagen">Uit- en verslagen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypstermerke-nieuws">Rypstermerke nieuws</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/vereniging">Vereniging</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/over-sjirk-de-wal">Over Sjirk de Wal</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/geschiedenis">Geschiedenis</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/lid-worden">Lid worden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/ledenkaatsen">Ledenkaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/competitiekaatsen">Competitiekaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/locatie">Locatie / kantine</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/social-media">Social Media</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/normen-en-waarden">Normen en Waarden</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/clublied">Clublied</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/indeling-keurmeesters">Indeling Keurmeesters</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/organisatie">Organisatie</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/jeugdafdeling">Jeugdafdeling</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/scholenproject">Scholenproject</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/leeftijdscategorie-en-kleurenkaart">Leeftijdscategorie en kleurenkaart</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/kaatskamp">Kaatskamp</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/kaatshandschoen-huren">Kaatshandschoen huren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/afdelingkaatsen">Afdelingkaatsen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/jeugdplan-2020">Jeugdplan 2020</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/gedragscode">Gedragscode</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/vertrouwenspersoon">Vertrouwenspersoon</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/rypster-merke">Rypster Merke</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/fotos">Foto's</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/sponsoren">Sponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/algemeen_1530">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/hoofdsponsor">Hoofdsponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/supplier-sponsoren">Supplier Sponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/supplier-gold-sponsor">Supplier Gold Sponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/zakelijke-club-van-100">Zakelijke club van 100</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/vrienden-van-sjirk-de-wal">Vrienden van Sjirk de Wal</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/bordsponsoren">Bordsponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/wedstrijdsponsoren">Wedstrijdsponsoren</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/materiaalsponsor">Materiaalsponsor</a><br /> -<a href="https://www.sjirkdewal.nl/club-van-100">Club van 100</a><br /> <a href="https://www.sjirkdewal.nl/agenda-it-butshus">Agenda It Bûtshûs</a><br />